Pracovnělékařské služby

 

Pracovnělékařské prohlídky

Obecné informace pro zaměstnance

 

Důležité:  Praktický lékař, pokud není smluvním lékařem daného

                 zaměstnavatele, může provést posudek ke způsobilosti práce

                 pouze v případě, že se jedná o kategorii Ist.


 • Zaměstnavatel je povinen, bez ohledu na počet zaměstnanců či velikost podniku, zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči.

   

 • Zaměstnanec je povinen se pracovnělékařským prohlídkám podrobit.

   

 • Pracovnělékařské prohlídky jsou vyloučeny ze svobodné volby lékaře, tzn. zaměstnanec absolvuje prohlídku ve zdravotnickém zařízení, které určí zaměstnavatel (většinou na základě smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením). Zaměstnavatel může podle zákona č. 373/2011 Sb. §54 odst. 2, písm. b, u zaměstnanců zařazených do kategorie první vyslat zaměstnance k jejich registrujícímu lékaři k provedení pracovně lékařské prohlídky.

   

 • Zdravotnické zařízení je povinno dle zákona č. 373/2011 Sb. vydat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci do 10 dní od podání žádosti. Uvedená lhůta neběží, pokud jsou k vystavení posudku nutná doplňková vyšetření.

   

 • K pracovnělékařské prohlídce je nutné se dostavit s:

  * výpisem ze zdravotní dokumentace, vedené o posuzované osobě jejím praktickým lékaře

      * žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, ve které 

         zaměstnavatel   specifikuje druh práce, režim práce

        a pracovní podmínky, ke kterým je zaměstnanec posuzován

         (dále musí žádost obsahovat i zmocnění zaměstnance

         k převzetí lékařského posudku a uvedení číslo

         občanského průkazu)

 

 • Jste-li OSVČ a požadujete lékařskou prohlídku pak je nutné vyhotovení žádosti k posouzení zdravotního stavu rovněž.

   

 • Lékař vykonávající pracovně lékařskou prohlídku provádí posouzení zdravotního stavu zaměstnance na základě:

  - prohlídky, kterou provádí v ambulanci a výsledků event. dalších odborných

  vyšetření

   

 • Ze závěru lékařského posudku, který po absolvování pracovně lékařské prohlídky zaměstnanec obdrží musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba k výkonu povolání:

  • zdravotně způsobilá

  • zdravotně způsobilá s omezením (omezení se blíže specifikuje)

  • zdravotně nezpůsobilá

  • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost

    

 • Právní účinky lékařského posudku se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, způsobilosti s omezením či dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti nastávají neodkladně, dnem prokazatelného předání.

Vzor:

Žádost o provedení prohlídky pracovnělékařských služeb

 

Název zaměstnavatele

IČ: -------------------

se sídlem: -------------------

dále jen „zaměstnavatel“

 

Zaměstnanec

Jméno a příjmení, titul:

datum narození:

 

Informace zaměstnavatele o druhu práce, kategorii rizika a pracovních podmínkách:

 

 1. Druh práce, k jejímuž výkonu je zaměstnanec / uchazeč o zaměstnání1 posuzován:

 

___________________________ (přesné označení druhu práce).

 

 1. Kategorie rizika práce z hlediska zák. č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb.2

a) kategorie první - práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,

b) kategorie druhá - práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy (dále jen "hygienické limity"),

c) kategorie třetí - práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají (dále jen "osob"), není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací,

d) kategorie čtvrtá - práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

 

 1. Informace o pracovních podmínkách (uveďte bližší specifikaci pracovních podmínek, zda má být práce vykonávána i v noci, venku, v chladu apod.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zaměstnavatel zároveň pověřuje výše uvedeného zaměstnance (č. občanského průkazu …………………..) k převzetí posudku vydaného na základě této žádosti

 


 

V …..............., dne ______________________

 

 

 

 

 

 

za zaměstnavatele

 

 

 

 

 

 

1 nehodící se škrtněte

2 zakroužkujte z níže uvedených odpovídající kategorii práce pro daný druh práce

 

 

 

Příloha č. 2:

 

VZOR: LÉKAŘSKÝ POSUDEK

na základě - vstupní - periodické - mimořádné - výstupní*) zdravotní prohlídky provedené v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Identifikační údaje zaměstnance / uchazeče o zaměstnání:

Posuzovaný(á):

datum narození:

zařazený(á) / příjímaný(á)* v druhu práce: _____________________

Identifikační údaje zaměstnavatele:

Název zaměstnavatele

IČ: -------------------

se sídlem: -------------------

 

Základní charakteristika výkonu povolání a konkrétních pracovních podmínek u zaměstnavatele: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posudkový závěr:

Posuzovaný(á) je:

 1. zdravotně způsobilý(á) k výkonu práce ve shora uvedeném druhu práce

 2. zdravotně nezpůsobilý(á) k výkonu práce ve shora uvedeném druhu práce

 3. zdravotně způsobilý(á) k výkonu práce ve shora uvedeném druhu práce jen s touto podmínkou: ____________________________________________________

 4. pozbyl(a) dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce ve shora uvedeném druhu práce

 

Poučení o opravném prostředku:

Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání. Návrh na přezkoumání se podává poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. V ostatních případech návrh na přezkoumání lékařského posudku odkladný účinek má.

 

 

V ……….. dne……………… Evidenční číslo posudku : ……………………

 

Razítko a podpis poskytovatele

 

Posuzovaná osoba se seznámila s posudkem a poučením, jedno vyhotovení posudku bude doručeno zaměstnavateli.

 

V Praze, dne____________ ...............................

Podpis posuzované osoby

č. občanského průkazu ………………..

---------------------------

*) nehodící se škrtněte

S m l o u v A o p o s k y t o v á n í

p r a c o v n ě l é k a ř s k ý c h s l u ž e b

 

 

Smluvní strany:

 

Název zaměstnavatele

IČ: -------------------

se sídlem: -------------------

Bank. spojení: -------------------, č.ú. ---------------/0---

jednající -------------------

dále jen „zaměstnavatel“ na straně jedné

 

a

 

MUDr. -------------------

se sídlem: -------------------

IČ: -------------------

Bank. spojení: -------------------, č.ú. ---------------/0---

dále jen „poskytovatel“ na straně druhé

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

S m l o u v u o p o s k y t o v á n í

p r a c o v n ě l é k a ř s k ý c h s l u ž e b

 

ve smyslu ust. § 54 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

 

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajišťovat pro zaměstnavatele pracovnělékařské služby ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů vydaných k jeho provedení a závazek zaměstnavatele poskytnout poskytovateli veškerou součinnost a uhradit za poskytnuté pracovnělékařské služby úhradu ve sjednané výši.

2. Poskytovatel tímto prohlašuje, že splňuje podmínky pro poskytování PLS ve smyslu ust. § 54 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách.

 

II.

Posudková péče

1. Poskytovatel je povinen vykonávat v rámci pracovnělékařských služeb posudkovou péči, zejména hodnotit zdravotní stav uchazečů o zaměstnání u zaměstnavatele a zaměstnanců za účelem posouzení jejich zdravotní způsobilosti k práci.

2. Zaměstnavatel bere na vědomí, že v případě odeslání zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání k lékařské prohlídce v rámci pracovnělékařských služeb je povinen vybavit odesílaného zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání písemnou žádostí o provedení lékařské prohlídky s uvedením druhu práce, režimu práce a pracovních podmínek. Vzor žádosti je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat pracovnělékařské služby na základě této smlouvy s veškerou profesionální péčí a podle obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vyhotovit lékařský posudek vždy tak, aby splňoval veškeré náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejména z ust. § 43 odst. 3 zákona o specifických službách, tj. včetně poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání). Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání je pro účel, pro který je posuzován, zdravotně způsobilý, zdravotně nezpůsobilý nebo zdravotně způsobilý s podmínkou, pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost, nebo zda jeho zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován. Vzor lékařského posudku je obsažen v příloze č. 2 této smlouvy.

4. Poskytovatel je povinen vydat lékařský posudek neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů od obdržení žádosti o provedení lékařské prohlídky. Vydaný lékařský posudek poskytovatel neprodleně po jeho vydání předá zaměstnavateli.

5. Pokud poskytovatel zjistí, že uchazeč o zaměstnání není zdravotně způsobilý k výkonu práce nebo je k výkonu práce způsobilý pouze s podmínkou, nebo odmítne-li se uchazeč podrobit lékařské prohlídce, poskytovatel je povinen o tom neprodleně informovat zaměstnavatele, a to písemně bez zbytečného odkladu po zjištění rozhodné skutečnosti poskytovatelem.

6. Pokud poskytovatel zjistí, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl způsobilost konat dále dosavadní práci nebo je k výkonu práce způsobilý pouze s podmínkou, nebo odmítne-li se uchazeč podrobit lékařské prohlídce, poskytovatel je povinen o tom neprodleně informovat zaměstnavatele, a to písemně bez zbytečného odkladu po zjištění rozhodné skutečnosti poskytovatelem.

7. Poskytovatel je povinen informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdraví, a to se znalostí vývoje jeho zdravotního stavu.

 

III.

Povinnosti zaměstnavatele

1. Zaměstnavatel je povinen poskytovateli nebo jeho pověřeným zaměstnancům

 1. poskytnout veškeré informace potřebné k zajištění pracovnělékařských služeb, zejména předat aktualizovaný seznam zaměstnanců a jejich pracovního zařazení a pracoviště, a rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o kategorizaci prací,

 2. umožnit vstup na každé pracoviště a sdělit poskytovateli nebo jeho pověřeným zaměstnancům informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek,

 3. umožnit vstup na pracoviště, kde zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec pracuje nebo pracoval za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vznikla, a to za účelem zjištění dalších skutečností nebo provedení klinického testu, popřípadě odebrání vzorku materiálu nebo pořízení audiovizuálního záznamu potřebného k posouzení nemoci z povolání.

 4. předložit technickou dokumentaci zařízení,

 5. sdělit veškeré další informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci, a jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci.

2. Zaměstnavatel je povinen na žádost poskytovatele zajistit měření, popřípadě expertizy, a to za účelem analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí a odezvy organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace zdravotních rizik, pokud má podezření, že došlo k takové změně pracovních podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstnanců.

 

IV.

Povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je v rámci pracovnělékařských služeb povinen

 1. hodnotit vlivy pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců,

 2. vykonávat pravidelný dohled (nejméně 1 x ročně) na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci,

 3. informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců,

 4. neprodleně oznámit zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

 5. na žádost zaměstnavatele poskytnout konzultace a poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání a školení zaměstnanců v poskytování první pomoci

 6. spolupracovat se zaměstnavatelem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

2. Zaměstnavatel bere na vědomí, že poskytovatel je povinen podat podnět kontrolním orgánům v oblasti BOZP ke zjednání nápravy nad dodržováním povinností v oblasti BOZP, pokud zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s výsledky lékařských posudků, nebo přes opakované upozornění neplní povinnosti v oblasti BOZP při práci stanovené jinými právními předpisy.

3. Zaměstnavatel písemně informuje poskytovatele pracovnělékařských služeb o každé delší pracovní neschopnosti svého zaměstnance (delší než 4 týdny), aby před jeho opětovným zařazením na původní pracovní místo mohla být v odůvodněných případech eventuálně přehodnocena jeho zdravotní způsobilost k práci; a o každém pracovním úrazu zaměstnance.

 

V.

Místo a doba výkonu pracovnělékařských služeb

1. Poskytovatel je povinen zajišťovat pracovnělékařské služby zejména podle čl. IV. odst. 1 písm. a), b) a e) této smlouvy  na všech pracovištích zaměstnavatele v předem dohodnuté době nebo intervalech.

2. Posudková péče a hodnocení zdravotního stavu uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců v souladu s čl. II. této smlouvy bude prováděno v ordinaci poskytovatele na adrese

-------------------

v ordinační době

Na základě alespoň 5 pracovních dnů předem sděleného požadavku zaměstnavatele se zavazuje poskytovatel zajistit posudkovou péči a hodnocení zdravotního stavu uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců i mimo běžnou ordinační dobu, a sice nejvýše 2x v kalendářním měsíci v běžném pracovním dnu mezi ...............................

3. V případě dočasné nepřítomnosti poskytovatele po dobu delší dvou (2) pracovních dnů zajistí poskytovatel způsobilého zástupce tak, aby byla zachována návaznost v poskytování pracovnělékařských služeb a neprodleně tuto skutečnost a potřebné informace sdělí zaměstnavateli.

 

VI.

Úhrada za poskytování PLS

 1. Úhrady za poskytování PLS v rozsahu nehrazeném z veřejného zdravotního pojištění - zejména vstupní a výstupní preventivní prohlídky zaměstnanců včetně posudkových závěrů, poradenská činnost, vyžádané výpisy ze zdravotnické dokumentace zaměstnanců jejich ošetřujících lékařů, dohled na zdravotní vlivy práce a pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců - budou uhrazeny zaměstnavatelem takto:

Smluvní strany sjednávají úhradu za poskytované služby a jednotlivé úkony ve výši uvedené v příloze č. 3. této smlouvy.

 1. Úhrada bude zaměstnavateli vyúčtována poskytovatelem vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce a je splatná do 21 dní ode dne doručení účetního dokladu - faktury zaměstnavateli. Nedílnou přílohou vyúčtování je i rozpis jednotlivých položek a přehled provedených úkonů PLS vykonaných v příslušném kalendářním měsíci, za který je účtováno.

 

VII.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Kterákoli smluvní strana je oprávněna smlouvu ukončit písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

3. Pokud poskytovatel podstatným způsobem porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo je opakovaně neplní je zaměstnavatel oprávněn smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v tomto případě činí 15 dnů od doručení poskytovateli.

4. Poskytovatel je v případě ukončení smlouvy povinen zajistit návaznost poskytování pracovnělékařských služeb a předat novému poskytovateli pracovnělékařských služeb zaměstnavatele úplné výpisy ze zdravotnické dokumentace /kopie zdravotnické dokumentace zaměstnanců vedené v rámci PLS.

 

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zaměstnavatel se zavazuje seznámit své zaměstnance s podmínkami této smlouvy, jakož i s jejich povinností podrobit se lékařským prohlídkám v rámci PSL u poskytovatele. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost vůči třetím nezúčastněným osobám o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Změna smlouvy je možná pouze písemným dodatkem odsouhlaseným a podepsaným smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, že smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

 

V ………….. dne ………….. V ………….. dne …………..

 

 

 

 

 

 

 

za zaměstnavatele

-------------------

 

za poskytovatele

-------------------

 

 

 

Příloha č. 1:

 

 

 

Příloha č. 3:

 

CENÍK

pracovnělékařských služeb

 

 

 • Položka 1

Vstupní lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – xxx,- Kč

 

 • Položka 2

Peridodická prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – xxx,- Kč

 

 • Položka 3

Výstupní lékařská prohlídka – xxx,- Kč

 

 • Položka 4

Vykonání pravidelného dohledu (nejméně 1 x ročně) na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci – xxx,- Kč

 

 • Položka 5

Úkony neuvedené shora v položkách 1 až 4 budou odměňovány hodinovou sazbou ve výši xxx,- Kč / za 1 hod; resp. poměrnou částí této odměny nebyla-li naplněna celá časová jednotka.

 

 

 

V ………….. dne ………….. V ………….. dne …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

za zaměstnavatele

 

 

za poskytovatele

MUDr. ----------------